Ubytovací řád „U Prejzků“ - apartmány

Vážení hosté,
žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením a přispějí k vytvoření dobrých podmínek pro Váš pobyt.
Provozní řád se vztahuje na všechny ubytované hosty a je pro tyto osoby závazný.

 1. Příjezd hostů do apartmánů je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.

 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele (návaznost na platební a storno podmínky).

 3. Ubytování začíná prvním sjednaným dnem a to od 15 hodin a končí posledním sjednaným dnem, nejdéle však do 10 hodin, pokud nebude upřesněno jinak.

 4. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovacího formuláře. Poté mu budou vydány klíče od apartmánu a hlavního vchodu.

 5. Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli ubytovacího zařízení. Pokud dojde k poškození apartmánu, nebo jakékoli jiné části ubytovacího zařízení, ať už z nedbalosti, nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

 6. Host nesmí bez souhlasu provozovatele apartmánů přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 7. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu, jak v celém vnitřním objektu, tak v přilehlém okolí.

 8. Z bezpečnostních důvodů děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách objektu a přilehlém okolí. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

 9. Do objektu nesmí ubytovaný host bez svolení personálu vodit osoby, které zde nejsou ubytované.

 10. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 11. Host je povinen při odchodu z apartmánů zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře.

 12. Ve všech prostorách objektu platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a přímotopných elektrických spotřebičů pod pokutou 2.000,- Kč.

 13. V objektu není dovoleno přechovávat domácí ani jiná zvířata. 

 14. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

 15. V případě závažného porušení ubytovacího řádu si provozovatel vyhrazuje právo ubytovaného okamžitě a bez náhrady vyloučit.

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu.
Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu řádu.

Ohlašovny:

 • PROVOZOVATEL: +420 724 267 817 (Richard Ulrych), +420 602 320 933 (Josef Ulrych)
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112, PRVNÍ POMOC: 155, HASIČI: 150, POLICIE: 158